Hanked

Jõgeva Linnavolikogu Kantselei, Jõgeva Linnavalitsus ja selle hallatavad asutused korraldavad hankeid riigihangete seaduse ja Jõgeva Linnavalitsuse 22. aprilli 2013 määruse nr 3 „Jõgeva linna hankekord" järgi.
 
Lehe allosas manusena lisatud hankeplaan sisaldab lihthanke piirmäära ületavaid hankeid.
 
Täpsemat infot Jõgeva Linnavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist.  Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Linnavalitsus.  Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.
 
Jõgeva linna veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Hanketeated

Jõgeva Põhikooli ehitustöödega seotud hankemenetluste läbiviimine

Jõgeva Linnavalitsus kutsub Teid osa võtma ja palub teha Teiepoolne hinnapakkumus hankele "Jõgeva Põhikooli ehitustöödega seotud hankemenetluste läbiviimine". Hanke eesmärk on Jõgeva Põhikooli ehitustöödega seotud projekteerimis-ehitustööde ja omaniku järelevalve hankemenetluste edukas läbiviimine. Osutatava teenuse täpne kirjeldus on toodud lisas 1 hankedokumentides.

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. august 2017.a.

Hinnapakkumus peab sisaldama kõiki makse.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud Pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab Tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused.

Hinnapakkumus tuleb esitada elektroonselt hiljemalt 01.03.2017.a kell 09.00, e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva Põhikool" või paberkandjal (allkirjastatult kes omab seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust).

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult kes omab seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust.

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on linnamajandusosakonna peaspetsialist Janis Käär,

tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .


Jõgeva linna Mustvee mnt jalg- ja jalgrattatee asfalteerimine omanikujärelevalve

Jõgeva Linnavalitsus kutsub Teid osa võtma ja palub teha Teiepoolne hinnapakkumus riigihankele „Jõgeva linna Mustvee mnt jalg- ja jalgrattatee asfalteerimine omanikujärelevalve". Hanke sisuks on Jõgeva linnas Mustvee mnt jalg- ja jalgrattatee asfalteerimine koos haljastus- ja markeerimistöödega lõigus Suvila tänavast kuni Energia tänavani vastavalt Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn koostatud projektdokumentatsioonile omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Teeehituslik projektdokumentatsioon Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn „Jõgeva linna raudtee lähialal parklate ning jalg- ja jalgrattateede ehitusprojekt. Kesk tn, Rohu tn, Jaama tn, ja Mustvee mnt"  Põhiprojekt, töö nr 96-TE-2014 ver.2; on kättesaadav veebiaadressilt: https://drive.google.com/open?id=0B-UG7ImBJYJJaTNEWTdDZ25qWUU

Töömaa algab asendiplaani joonisel PK4+00M ja lõppeb PK7+23M (pikkus 280 m). Töömaal on aluskihid paigaldatud ning tihendatud, samuti on paigaldatud ka tänavavalgustus ning äärekivid. Tee ehitaja kohustuseks on üle kontrollida aluskihi kandevõimed.

Pakkujal on võimalus hankija juures kohapeal tutvuda paberkandjal projektdokumentatsiooniga, mis on identne digitaalsega.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja tingimuste täitmise tõendamine

Lähtuvalt RHS § 38 ei sõlmi hankija Lepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS § 38 lg 1 nimetatud asjaolusid. Pakkuja peab esitama kõrvaldamise asjaolude puudumise kohta järgmised dokumendid:

1. HD vorm 1 kohase kinnituse RHS § 38 lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 nimetatud asjaolude puudumise kohta, maksuvõlga kontrollitakse riigihangete seaduse tähenduses;

2. Pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi RHS § 38 lg 1 p 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta kohalike maksude osas hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga.

3. Pakkujal, kelle asukoht on Jõgeva linn, kohalike maksude maksuhalduri tõendit esitada pole vaja, hankija kontrollib kohalike maksude tasumist hankija rahandusameti andmete alusel (hankija ise on kohalike maksude maksuhaldur).

4. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja riiklike ja sotsiaalkindlustuse maksude kohustuste täitmist kontrollib hankija hanketeate avaldamise kuupäeva seisuga keskkonnas Maksu- ja Tolliametile tehtava päringu kaudu.

Pakkujal peab olema esitatud majandustegevuse registrisse majandustegevusteade tegevusalal „Omanikujärelevalve" järgmistel liikidel: tee ehitamise omanikujärelevalve.

Tingimuse täitmist kontrollib hankija majandustegevusregistri avaliku vaates avaldatud andmete alusel (pakkuja dokumenti ei pea esitama).

Pakkujal peab esitama inseneri CV, inseneri poolt digitaalselt allkirjastatult (vorm 2) koos  tee ehitamise omanikujärelevalve pädeva isiku kvalifikatsiooni tõestava pädevus- või kutsetunnistuse koopiaga.

Inseneril teedeehituse alal peab olema vähemalt 3 aastane kehtiva kutsetunnistusega töökogemus teedeehituse alal.

Insener teedeehituse alal peab viimase 3 aasta (2014,2015 ja 2016) jooksul olema osutanud omanikujärelevalve teenust vähemalt kolmel, avalikult kasutatava tee ehituse objektil (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes), mille ehitus või remondi maksumus on vähemalt 20 000 EUR ilma käibemaksuta. CV-s esitada andmed objekti nimetuse, maksumuse ja teostamise aja kohta.

Töö teostamise soovitav periood on 20.03.2017 kuni 25.05.2017.a.

Hinnapakkumus peab sisaldama kõiki makse.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud Pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab Tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 03.03.2017.a kell 11.00 e-posti aadressile info@jogeva.ee

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult kes omab seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust.

Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud pakkumuse allkirjastab keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liig, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), esitab pakkuja koos pakkumusega volikirja tema esindamiseks.

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on linnamajandusosakonna peaspetsialist Janis Käär,

tel: 776 6544 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

 

Lisa 1- Tehniline kirjeldus

Lisa 2- Hankelepingu projekt

Lisa 3- Ehitusmahtude tabel

Vorm I- Pakkuja kinnitused

Vorm II- Inseneri CV


Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus

Hanke viitenumber 183050

Hanke nimetus Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus

Üldandmed

Teade saadetakse Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele  

Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda? Jah

Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?  Jah

Hankija

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

KIRJELDUS

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

16 - Reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenused

Teenuse osutamise koht: Jõgeva linn

NUTS kood: EE

Riigihange korraldatakse

Hankelepingu sõlmimiseks

Eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul

Rahaühik: Euro

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Lepingu objektiks on Jõgeva linna tänavate, kõnniteede ja parklate aastaringne hooldus tulenevalt riigihankest „Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus ". Periood 01.07.2017 - 30.06.2020

Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) 90610000-6

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kestus kuudes: 36

Nõutavad tagatised ja garantiid

Töövõtja esitab Tellijale vastutuskindlustuse summas 50 000.- eurot 10 tööpäeva jooksul peale hoolduslepingu sõlmimist kogu lepingu perioodiks. Vastutuskindlustuse lepingu tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik tööde tegemisest tulenevad riskid ja kahjud, mis võivad tööde teostamisel tekkida kolmandatele isikutel

Hankemenetluse liik

Avatud hankemenetlus

 

Hindamiskriteeriumid

Madalaim hind

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 03.04.2017 10:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

03.04.2017 11:00

Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse

ET

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90

Pakkumuste avamise tingimused

Pakkumuste avamise aeg: 03.04.2017 11:00

 


Jõgeva linna Kesk tn parkla rekonstrueerimine

Hanke viitenumber 182800

Hanke nimetus Jõgeva linna Kesk tn parkla rekonstrueerimine

NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED

Jõgeva Linnavalitsus, 75003246, Suur 5, Jõgeva, 48306 Eesti (EE) Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee URL: http://www.jogeva.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.jogeva.ee

Elektrooniline juurdepääs teabele: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL) https://riigihanked.riik.ee

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna Kesk tn parkla rekonstrueerimine

Hankija poolt hankelepingule antud nimetus

Jõgeva linna Kesk tn parkla rekonstrueerimine

Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht

Teostamine

Ehitustööde teostamise koht: Jõgeva linn

Hankelepingu või hanke lühikirjeldus

Käesoleva riigihanke objektiks on Jõgeva linnas Kesk tänaval asuva parkla rekonstrueerimine koos sademevee- ja ühiskanalisatsiooni torustike ehitamisega (koos liiva- õlipüüduri paigaldusega) ning haljastus- ja markeerimistöödega vastavalt Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn koostatud projektdokumentatsioonile.

Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 87500

Rahaühik: Euro

HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 03.04.2017

Kavandatav lõppkuupäev: 26.05.2017

Hankemenetluse liik

Avatud hankemenetlus

Hankedokumentide saamise tingimused

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 28.02.2017 10:55

Dokumendid on tasulised: Ei

Rahaühik: Euro

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg

28.02.2017 11:00

Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

päeva: 90