Vajaduspõhine peretoetus

30.08.16

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib  sotsiaalhoolekande seadus.

Toetuse taotleja (ehk isik, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust), esitab vajaduspõhise peretoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohalikule omavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab.

Kui perekond eelmisel kuul toimetulekutoetust ei saanud, siis tuleb avaldusele lisada ka dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust. 

Taotlemisele eelneva kolme kuu sissetulekute põhjal arvutatakse välja keskmine kuine tulu. Kui see jääb alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, on perel õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneva kolme kuu jooksul. Seejuures peavad lapsed vastama vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad) toetuse taotlemise kuul.

Otsuse toetuse määramise kohta teeb kohalik omavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist. Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

Toimetaja: VEIGO MANDRE

Sissetulekupiiri kalkulaator

30.08.16

Kalkulaatori abil saate välja arvutada oma pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. 

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri arvutamiseks märkige ära kõigi perekonnaliikmete arv vastavalt kalkulaatoris välja toodud jaotusele ning seejärel vajutage nupule „Arvuta". Teie pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir kajastub real „Kokku".

Kui pere kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine kuine sissetulek on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiriga võrdne või sellest suurem, siis ei ole õigust vajaduspõhist peretoetust saada.

NB! Kalkulaatori abil saadud tulemusel on informatiivne tähendus. Vajaduspõhise peretoetuse määramise otsustab kohalik omavalitsus.

Toimetaja: VEIGO MANDRE