Jõgeva linna tunnustuste avaldamise kord

9.11.15
 
§ 1. Üldsätted
 
Määrusega kehtestatakse Jõgeva linna tunnustusavalduste andmise ja arvestuse pidamise korraldus ning aukodaniku märgi, vapimärgi ja -plaadi ning aumärgi kirjeldus.
 
§ 2. Jõgeva linna aukodanik
 
(1) Jõgeva linna aukodaniku nimetus on Jõgeva linna kõrgeim autasu.
(2) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Jõgeva linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
(3) Aukodaniku nimetust üldjuhul postuumselt ei anta.
(4) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab Jõgeva Linnavolikogu (edaspidi volikogu).
(5) Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku märk ja tunnistus, ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on neljakordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni ning iga-aastane rahaline kingitus, mille suurus eurodes on linna vanus aastates.
(6) Jõgeva linna aukodanikul on vaba pääs kõigile Jõgeva linna poolt korraldatud üritustele.
 
§ 3. Jõgeva linna vapimärk ja vapiplaat
 
(1) Jõgeva linna vapimärk (edaspidi vapimärk) antakse füüsilisele isikule Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest.
(2) Vapimärki üldjuhul postuumselt ei anta.
(3) Jõgeva linna vapiplaat (edaspidi vapiplaat) antakse juriidilisele isikule Jõgeva linnale osutatud eriliste teenete eest.   
(4) Vapimärgi ja vapiplaadi andmise otsustab volikogu.
(5) Vapimärgi ja vapiplaadi võib saada vaid üks kord.
(6) Vapimärgi ja vapiplaadi andmisega kaasneb ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on kahekordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni.
 
§ 4. Aukodaniku, vapimärgi ja vapiplaadi kandidaatide esitamine ja tunnustamine
 
(1) Ettepanekud aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja vapiplaadi andmiseks tuleb esitada kirjalikult Jõgeva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt 1. novembriks. Ettepanekuid saavad esitada kõik isikud.
(2) Kirjalikus ettepanekus peavad sisalduma esitatud isiku eluloolised andmed ning põhjendus, miks isik võiks väärida aukodaniku tiitlit, saada vapimärgi või vapiplaadi.
Ettepanekus tuleb ära märkida ka esitaja nimi ja kontaktandmed.
(3) Linnavalitsus edastab oma seisukoha koos esitatud ettepanekutega volikogu kantseleisse hiljemalt 1. detsembriks.
(4) Edastatud ettepanekud vaatab läbi komisjon järgmises koosseisus: volikogu esimees – komisjoni esimees, volikogu aseesimees, linnapea, volikogu alatiste komisjonide esimehed, volikogu fraktsioonide esimehed. Komisjoni poolt valitud nominendid esitatakse otsustamiseks volikogu täiskogule.
(5) Aukodaniku märgi ja tunnistuse ning vapimärgi või -plaadi annavad volikogu esimees ja linnapea üle Jõgeva linna korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul või linna sünnipäevaga seotud pidulikul sündmusel. Aukodaniku iga-aastane rahaline kingitus antakse üle linna sünnipäevaga seotud pidulikul sündmusel.
 
§ 5. Jõgeva linna aumärk
 
(1) Jõgeva linna aumärk (edaspidi aumärk) antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistva saavutuse eest.
(2) Aumärgi andmise otsustab linnavalitsus.
(3) Aumärki üldjuhul postuumselt ei anta.
(4) Aumärgi võib isik saada mitmel korral, kuid mitte sagedamini kui üks kord aastas.
(5) Teist või enamat korda aumärgi saajale antakse sellekohane korraldus, kuid märki ei dubleerita.
(6) Aumärgi annavad volikogu esimees ja linnapea üle Jõgeva linna korraldataval pidulikul sündmusel.
 
§ 6. Aukodaniku märgi, vapimärgi ja aumärgi kandmine
 
(1) Aukodaniku märki, vapimärki ja aumärki kantakse pidulike riiklike ja ülelinnaliste sündmuste või vastuvõttude puhul. Märki kantakse vasakul hõlmal.
(2) Märki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.   
(3) Märk ei kuulu selle hävimise või kaotsimineku korral asendamisele.
(4) Aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja aumärgi võib isikult ära võtta, kui tunnustatu on käitunud ebaväärikalt ja kahjustanud sellega linna mainet või saavad teatavaks enne tunnustamist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikut tunnustatud. Sel juhul tuleb saadud aukodaniku märk, vapimärk või aumärk tagastada.
 
§ 7. Jõgeva linna aasta tegu
 
(1) Jõgeva linna aasta teo tiitliga tunnustatakse aasta jooksul aset leidnud ettevõtmist, mis on Jõgeva linna elanike jaoks olnud väga olulise tähtsusega.
(2) Tiitli andmise otsustab linnavalitsus, korraldades küsitluse linnaelanike arvamuse väljaselgitamiseks.
(3) Tiitliga kaasneb aukiri ja meene.
(4) Tunnustuse annavad volikogu esimees ja linnapea üle Jõgeva linna korraldataval pidulikul sündmusel.
 
§ 8. Auraamat
 
(1) Jõgeva linna auraamatusse kantakse aukodanike, vapimärgi, vapiplaadi ja aumärgi saajate nimed ning Jõgeva linna aasta teo tiitli pälvinud ettevõtmised.
(2) Auraamatusse kantakse tunnustuse liik, saaja nimi, teenete kirjeldus ja omistamise aeg. Tunnustuse saaja annab võimalusel Jõgeva linna auraamatusse oma autogrammi.
(3) Jõgeva linna auraamat asub alaliselt linnakantseleis ja selle täitmist korraldab linnasekretär.
 
§ 9. Jõgeva linna aukiri
 
(1) Jõgeva linna aukiri (edaspidi aukiri) antakse isikule tänuavaldusena linnale osutatud teenete eest.
(2) Aukirja andmise otsustab linnavalitsus.
(3) Aukirja annab linnapea üle Jõgeva linna korraldataval pidulikul sündmusel.
 
§ 10. Jõgeva linna tänukiri
 
(1) Jõgeva linna tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse isikule üldkasulike teenete eest linna huvides.
(2) Tänukirja andmise otsustab volikogu esimees või linnapea.
 
§ 11. Koolilõpetajate tunnustamine
   
(1) Kiituskirjaga põhikooli lõpetajaid ja medaliga gümnaasiumi lõpetajaid, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Jõgeva linn, tunnustab linnavalitsus tänukirja, meene ja rahalise kingitusega, mille suuruse määrab linnavalitsus.
(2) Tänukiri ja meene antakse üle linnapäevade raames toimuval pidulikul sündmusel, rahaline kingitus pärast lõpueksamite edukat sooritamist.
 
§ 12. Valdkondlik tunnustamine
 
(1) Linnavalitsus võib välja anda valdkondlikke aunimetusi (aasta õpetaja, aasta sportlane vms) ning korraldada konkursse (heakorrakonkurss, kauni kodu konkurss vms) mingis valdkonnas parimate või silmapaistvamate tunnustamiseks, kaasates tunnustamise põhimõtete väljatöötamisse volikogu vastava valdkonna alatise komisjoni liikmeid.
(2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda aukiri või tänukiri, meene või rahaline kingitus. Valdkondliku tunnustamisega kaasnev rahaline kingitus võib olla kuni kaks töötasu alammäära ümardatuna sajalisteni.
(3) Valdkondlikud tunnustused antakse üle Jõgeva linnas toimuvatel pidulikel sündmustel.
 
§ 13. Rahaline kingitus Jõgeval 1938. aastast elanud isikutele
 
(1) Rahaline kingitus tehakse isikutele, kes on elanud rahvastikuregistri andmetel püsivalt Jõgeva linnas alates Jõgeva alevi linnaks nimetamisest 1. maist 1938. a.
(2) Rahaline kingitus makstakse üks kord aastas vastavalt rahvastikuregistri andmete alusel koostatud nimekirjale.
(3) Rahalise kingituse suurus eurodes võrdub Jõgeva linna vanusega aastates.
(4) Rahaline kingitus antakse üle Jõgeva linnapea vastuvõtul.
 
§ 14. Aukodaniku märgi, vapimärgi ja aumärgi kirjeldus ning tunnustatute üle arvestuse pidamine
 
(1) Aukodaniku märgi, vapimärgi ja aumärgi kirjeldused on esitatud määruse lisas.
(2) Avaldatud tunnustuste kohta peab arvestust linnakantselei.
 
§ 15. Lõppsätted
 
(1) Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 28. oktoobri 2004. a otsus nr 31 „Jõgeva linna tunnustuse avaldamise korra kinnitamine" ja otsus nr 32 „Jõgeva linna aukodaniku statuudi kinnitamine" ning 28. märtsi 2014. a määrus nr 7 "Toetus Jõgeval 1938. aastast elanud isikutele".
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
 
 
 
 
Toimetaja: JAAN JÄRV