Eelarvest mittetulundustegevuse toetuste saajad

4.09.17

 

Jõgeva linna eelarvest on võimalik taotleda mittetulundustegevuse toetust ja sporditoetust.

Mittetulundustegevuse toetust eraldatakse nii tegevus- kui ka projektitoetusena. Tegevus, millele toetust  taotletakse peab olema kooskõlas Jõgeva linna arengukavaga, eelarve strateegiaga, eelarveaasta rahaliste võimaluste ning linnavalitsuse poolt toetuste määramiseks kehtestatud täiendavate kriteeriumitega.
Toetuse taotlemiseks esitatakse Jõgeva Linnavalitsusele iga aasta 15. septembriks vormikohane taotlus. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks taotluses näidatud tegevuse korraldamiseks.
Linnavalitsus sõlmib toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu ja 1 kuu jooksul peale kavandatava tegevuse toimumist tuleb toetuse saajal esitada linnavalitsusele aruanne toetuse kasutamise kohta. Taotlust ja aruannet võimalik esitada portaali eesti.ee kaudu.

Sporditoetusena makstavad toetused on: toetus linna esindusvõistkonnale, spordiklubi tegevustoetus, toetus spordiürituse läbiviimiseks, toetus täiskasvanud sportlaste võistlustel osalemiseks, toetus sportlike saavutuste eest. Toetuse saamiseks esitab taotleja linnavalitsusele põhjendatud taotluse hiljemalt 15. detsembriks. Linnavalitsus sõlmib toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu ja toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande vastavalt spordi toetamise korras sätestatule.

Toimetaja: KAJA FERSCHEL-PÄRN