Maakorraldus

24.11.16
Maakorraldus linnavalitsuse tasandil tegeleb järgmiste maakorraldusalaste tegevuste ja vastava info väljastamisega:
 
  • Maareformi ja omandireformi läbiviimine
  1. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja omandisse andmise ning kompensatsiooni määramise korraldamine
  2. Maa erastamise korraldamine
  3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja korraldamine
  4. Maa riigi omandisse jätmise kooskõlastamine ja andmete edastamine
  • Aadresside ja kohanimede määramise korraldamine
  • Maaüksuste maksustamishindade määramine
  • Maakasutusregistri pidamine
 
Riba erastamine
Maareformi seaduse § 22 lg 12 on võimalik erastada maad, mis piirneb erastada soovija kinnisasjaga ja mida ei ole võimalik kasutada iseseisva kinnisasjana. Tegemist on maaga, mis ei kuulu tagastamisele, ostueesõigusega erastamisele, ei kuulu riigi omandisse jätmiseks ega munitsipaalomandisse andmiseks. Peale konkreetse erastada soovija on õigus samale maale kõikidel piirinaabritel. 
Erastada soovija kirjutab vabas vormis avalduse Jõgeva Linnavalitsusele,  märgitakse ära ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht ja postiaadress ning isikule kuuluva kinnisasja kinnistusregistriosa number. Juriidilised isikud peavad avalduses esitama nime, äriregistri koodi, asukoha ja postiaadressi, andmed maa erastamise protsessis juriidilist isikut esindama volitatud isiku kohta ning juriidilisele isikule kuuluva kinnisasja kinnistusregistriosa numbri.
Riba erastamiseks tuleb maavanemalt nõusoleku saamise korral taotlejal tellida katastrimõõdistamine.
 
Toimetaja: MARGE TASUR