Koduteenus

17.08.16
Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes.
 
Enne teenusele suunamist  hindab sotsiaalspetsiaist isiku kõrvalabi vajadust. Koduteenuse raames osutatav kõrvalaabi võib seisneda nii isikuabi kui koduabi osutamises. Hindamise käidus teostatakse eelnevalt kodukülastus.
 
Teenust osutatakse üldjuhul üksi elavatele Jõgeva linna kodanikele, kellel puuduvad lapsed või ei ole lapsed puude tõttu võimelised oma vanemaid aitama.
 
Koduhooldusteenus on kliendile tasuta. Teenuse osutamisega seotud kulud kaetakse Jõgeva linna eelarvest.
 
Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016 nr 51 määrus "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas"
 
Vaata ka SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja kodulehelt!
 
Kui teenust vajaval isikul on perekonnaseaduselt tulenevalt ülalpidamiskohutusega isikud (lapsed), siis nendel on võimalus tellida teenuse osutamine Jõgeva Linna Sotsiaalmaja kaudu.
Toimetaja: ANNELI LÄÄNE