Keskkonnamõjude hindamine

16.11.16

 30.12.2014 avaldatud Ametlikes Teadaannetes nr 25394055

Keskkonnamõju hindamise teated


Jõgeva Linnavalitsus teatab, et jättis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 3, lõike 2 punkti 1, § 35 lõigete 1 ja 5 ning Jõgeva Linnavolikogu 28. märtsi 2013. a määruse nr 10 "Volituse andmine keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamiseks" § 1 lõike 1 punkti 2 alusel 29. detsembri 2014. a korraldusega nr 397 "Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise Jõgeva Linnavolikogu 26. juuni 2014. a otsuse nr 30 "Jõgeva linnas Suur tn 91f kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" alusel koostatava detailplaneeringu kohta, kuna kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Jõgeva Linnavalitsuses Suur tn 5 Jõgeva linn, esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedel kl 8.00-15.45.

 

 30.12.2014 avaldatud Ametlikes Teadaannetes nr 25394108

Keskkonnamõju hindamise teated


Jõgeva Linnavalitsus teatab, et jättis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 3, lõike 2 punkti 1, § 35 lõigete 1 ja 5 ning Jõgeva Linnavolikogu 28. märtsi 2013. a määruse nr 10 "Volituse andmine keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamiseks" § 1 lõike 1 punkti 2 alusel 29. detsembri 2014. a korraldusega nr 398 "Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise Jõgeva Linnavolikogu 26. juuni 2014. a otsuse nr 31 "Jõgeva linnas Suvila tn 17, 19 ja 19a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine" alusel koostatava detailplaneeringu kohta, kuna kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Jõgeva Linnavalitsuses Suur tn 5 Jõgeva linn, esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedel kl 8.00-15.45

 

 13.01.2015

avaldatud Ametlikes Teadaannetes nr 25420021

Keskkonnamõju hindamise teated


Jõgeva Linnavalitsus teatab, et jättis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 3, lõike 2 punkti 1, § 35 lõigete 1 ja 5 ning Jõgeva Linnavolikogu 28. märtsi 2013. a määruse nr 10 "Volituse andmine keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamiseks" § 1 lõike 1 punkti 2 alusel 12. jaanuari 2015. a korraldusega nr 4 "Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise Jõgeva Linnavolikogu 28. juuni 2012. a otsuse nr 11 "Jõgeva linnas Suvila tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" alusel koostatava detailplaneeringu kohta, kuna kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõgeva Linnavalitsus (aadress Suur tn 5, Jõgeva linn), tellija (edaspidi arendaja) on OÜ Monexest (registrikood 11172247, aadress Linnumetsa 8-8, Jõgeva alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond), kehtestaja on Jõgeva Linnavolikogu (aadress Suur tn 5, Jõgeva linn). Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga projekteerida Suvila tn 15 kinnistule kõik tootmiseks vajalikud ehitised ja liiklusteed. Arendaja põhitegevus on tööstus ja hulgikaubandus: alumiiniumprofiilist kasvuhoonete valmistamine, selleks tootmiseks vajaliku toorme ostmine ettevõtjatelt, valmistoodangu hulgi- ja jaemüük Suvila tn 15 kinnistul. Käesoleval ajal toimub tootmine väikeses mahus, lageda taeva all. Arendaja ei oma keskkonnalubasid. Tootmisprotsessis pole ette nähtud kasutada ohtlikke kemikaale, põlemis- või plahvatusohtlikke aineid. Planeeritavate hoonete kavandatavaks küttematerjaliks on puidugraanulid.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Jõgeva Linnavalitsuses Suur tn 5 Jõgeva linn, esmaspäevast neljapäevani kl 8-17, reedel kl 8-15.45.

 

Keskkonnamõju hindamise teated

 

Jõgeva Linnavalitsus teatab, et jättis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 3, lõike 2 punkti 1, § 35 lõigete 1 ja 5 ning Jõgeva Linnavolikogu 28. märtsi 2013. a määruse nr 10 „Volituse andmine keskkonnakaitsega seotud küsimuste lahendamiseks" § 1 lõike 1 punkti 2 alusel oma 02. märtsi 2015. a korraldusega nr 71 „Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamise Jõgeva Linnavolikogu 24. aprilli 2014. a otsuse nr 26 „Detailplaneeringu koostamise algatamine" alusel koostatava Jõgeva linna Rohu tn 8a, Rohu tn 10, Rohu tn 10a ja Tähe tn 11kinnistute detailplaneeringu kohta, kuna kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist keskkonnamõju, sealhulgas kaitsealustele liikidele.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja tellija on Jõgeva Linnavalitsus (aadress Suur tn 5, Jõgeva linn), kehtestaja on Jõgeva Linnavolikogu (aadress Suur tn 5, Jõgeva linn). Detailplaneeringu koostaja on SWECO Projekt AS (registrikood 11304200, aadress Meistri tn 22, Tallinn). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõgeva Põhikooli juurdeehituse planeerimine ja kinnistu ehitusõiguse määramine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise ning detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõgeva Linnavalitsuses Suur tn 5 Jõgeva linn, esmaspäevast neljapäevani kl 8-17, reedel kl 8-15.45 ning Jõgeva linna veebilehel http://jogeva.kovtp.ee dokumendiregistris.

 

Keskkonnamõju hindamise teated

Jõgeva Linnavolikogu teatab, et otsustas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punkti 2, § 35 lõigete 1 ja 5 alusel oma 30. aprilli 2015. a otsuses nr 66 „Jõgeva linnas Turu tn 2a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine nimetatud detailplaneeringu kohta, kuna kavandatavate tegevustega ei kaasne olulist keskkonnamõju, sealhulgas kaitsealustele liikidele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kirikuhoone ehitamise planeerimine. Planeeringuala asukoht ja kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju liiklusohutusele ja elamuala seisundile ning ümbritsev keskkond ei avalda planeeringuala suhtes kumulatiivset negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 9 lõike 2 punkti 8 kohaselt planeeringumenetluse käigus. Jõgeva Linnavalitsus küsis detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamiseks seisukohta Keskkonnaametilt ja Päästeameti Lõuna päästekeskuselt. Mõlemad ametid on seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõgeva Linnavalitsus (aadress Suur tn 5, Jõgeva linn), tellija on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus (aadress Aia tn 7, Jõgeva linn), kehtestaja on Jõgeva Linnavolikogu (aadress Suur tn 5, Jõgeva linn). Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise ning detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõgeva Linnavalitsuses Suur tn 5 Jõgeva linn, esmaspäevast neljapäevani kl 8-17, reedel kl 8-15.45 ning Jõgeva linna veebilehel http://jogeva.kovtp.ee dokumendiregistris.

 

Keskkonnamõju hindamise teated

Jõgeva Linnavalitsus teavitab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lg 6 alusel, et on 14.11.2016. a korraldusega nr 254 „Jõgeva linnas Suur tn 95 ja 91a // 93 ning Tartu mnt 5 kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Eelhinnangu detailplaneeringus kavandatavate tegevuste kohta KeHJS § 33 lõigetes 3–5 nimetatud kõikide kriteeriumide alusel koostas Jõgeva Linnavalitsus ja eelhinnangu tulemused on järgmised: kavandava tegevuse asukohavalik on vastavuses Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga, kavandatu toetab piirkonna ja kogu linna arengut; planeeringu alal ei esine loodusvarasid, puuduvad veekogud ja muud loodusobjektid; kaitsealuste liikide kasvukohad ja Natura ala, sotsiaalobjektid ning enamik elanikkonnast paiknevad ohutus kauguses; ala paikneb väljaspool ohtlike ettevõtete ohutsoone, tegevus on mahult ja liigilt selle kohta kehtestatud piirmääradest väiksem, loodusvarasid ei kasutata; tegevuse juures on arvestatud selle maksimaalse (keskkonna)ohutusega, kasutades parimat tehnoloogiat ja seiresüsteeme; tegevusega kaasnev jäätmeteke, müra ja kiirguste emissioon on minimaalne; võimalikud avariiohud sõltuvad teistest tegevustest ümbruskonnas. Eelhinnangule on arvamuse andnud Maanteeamet, Päästeamet ja Keskkonnaamet. Keskkonnamõju hindamise vajalikkust on võimalik vajadusel veelkord kaaluda kuni kasutusloa väljastamiseni.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõgeva Linnavalitsus (aadress Suur tn 5, 48306 Jõgeva), koostamise tellija on Neste Eesti AS (registrikood 10167511, aadress Sõpruse pst 155, 13417 Tallinn). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute ümberkruntimine, määrata kinnistute kasutusotstarbeks ärimaa, näha ette ehitusõigus olemasoleva hoonestuse lammutamiseks kinnistul Suur tn 95 ja sinna automaattankla püstitamiseks, olemasoleva hoone juurdeehituse lammutamiseks kinnistul Suur tn 91a // 93 ning olemasoleva hoonestuse lammutamiseks kinnistul Tartu mnt 5 ja sinna uue hoone (üks korrus, maksimaalne kõrgus 5 m) ehitamiseks.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Jõgeva Linnavalitsuse dokumendiregistris (viit: http://avalik.amphora.ee/jogevalv/index.aspx?type=12&id=273136) või tööpäevadel linnakantseleis Suur tn 5, Jõgeva linn.

 

 

 

Toimetaja: MARGE TASUR