Täisealise isiku hooldamine

17.08.16
Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
 
Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
 
Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Jõgeva linn ja tema tegelik elukoht peab asuma Jõgeva linnas. Erandina võib hoolduse seada Jõgeva linnas elavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.
 
Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitatakse Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale avaldus, milles märgitakse hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed ning hoolduse seadmise ja hooldaja määramise vajaduse põhjendus.
 
Avaldusele lisatakse hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus.
 
Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks asumise kohta. Kirjalikus nõusolekus märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga ning hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number.
 
Jõgeva Linnavolikogu 31.03.2016. a määruse nr 51 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva linnas"
 
Toimetaja: ANNELI LÄÄNE