Kultuuri vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus linna kodulehel ** (pdf) Jõgeva linnas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord
Ürituse kirjeldus ja ajakava, ehitise valdaja/maa-ala omaniku nõusolek. Vajadusel ka turvaplaan ja turvalisusega seotud asendiplaan, teede ja tänavate sulgemisloa taotlus ning liikluskorraldusskeem, avaldus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks. 
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 10 tööpäeva

Spordi vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Spordiklubi tegevustoetuse taotlus (docx) Spordi toetamise kord Jõgeva linnas 2. a arenguvisioon, treenerite kutsekvalifikatsioon, nimekiri (xlsx), tähtaeg 15. dets. finantsjuht Linna eelarve kinnitamisest volikogu poolt 2. kuu jooksul
Taotlus täiskasvanud sportlaste ja võistlustel osalemise toetuseks (docx) Spordi toetamise kord Jõgeva linnas suurvõistluste korral eelarve, tähtaeg 15. dets. finantsjuht Linna eelarve kinnitamisest volikogu poolt 2. kuu jooksul
Taotlus spordiürituse läbiviimise toetuseks (docx) Spordi toetamise kord Jõgeva linnas eelarve finantsjuht Linna eelarve kinnitamisest volikogu poolt 2. kuu jooksul

Ehituse ja planeerimise vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Ehitistega seotud blanketid ja lisad MKM lehel Ehitusseadustik, riigilõivuseadusJõgeva linna teede ja tänavate sulgemismaksJõgeva linna kaevetööde eeskiriJõgeva linna teede ja tänavate sulgemise kord ehitusprojekt ehitusloa taotluse juurde, ehituse täitedokumentatsioon kasutusloa taotluse juurde insener 10 - 20 tööpäeva alates viimase nõutava dokumendi esitamisest
Kaeveloa avaldus (pdf *) Jõgeva linna kaevetööde eeskiri projekt või keskkonna asendiplaan insener 5 päeva
Teede ja tänavate sulgemisloa taotlus (pdf *) Jõgeva linna teede ja tänavate sulgemise maksJõgeva linna teede ja tänavate sulgemise kord ajutine liikluskorralduse skeem, täielik sulgemine = kooskõlastused + kuulutus kohalikus meedias insener 2 nädalat

 

Keskkonna vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Puu raie- ja hoolduslõikusloa taotlus (pdf *) Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord Raieloa korra § 4 lõikes 3 nimetatud dokumendid haljastusspetsialist 15 kalendripäeva
Ühise olmejäätmemahuti kasutamise kokkulepe (pdf *) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 1 kuu
Ühiste taaskasutatavate jäätmemahutite kasutamise kokkulepe (pdf *) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 1 kuu

Maakorralduse vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Maa ostueesõigusega erastamise avaldus (pdf) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 3 kuud
Maamaksust vabastamise avaldus (pdf *) - - keskkonna ja maakorralduse peaspetsialist 1 kuu

 

Muud vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Taotlus veokile sõiduks liikluskeelu piirkonda ** (pdf *) - - insener 1 kuu
Korterelamu õueala korrastamiseks toetuse taotlus (pdf *) Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord   arhitekt  
Korterelamu õueala korrastamiseks toetuse väljamakse taotlus (pdf *) Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord   arhitekt
 
 

Rahvastikuregistri teenused

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Elukoha registreerimine ** (pdf, pdf *) Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Peale uude elukohta kolimist (samuti registris elukohaandmete puudumisel või ebaõigete elukohaandmete puhul) on isik kohustatud esitama elukoha andmed rahvastikuregistrile. Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik Jõgeva Linnavalitsusele (Suur tn 5, Jõgeva linn, 48306) kirjaliku vormikohase elukohateate. Elukohateadet on võimalik esitada ka digitaalselt allkirjastatuna elektronposti teel või riigiportaali eesti.ee kaudu. Lisainfo isikut tõendav dokument kantselei spetsialist 10 tööpäeva
Elukoha aadressi muutmine omaniku õigustatud nõudmisel ** (pdf) Jõgeva linnas asuva eluruumi omanikul on õigus taotleda Jõgeva Linnavalitsuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist, kui on täidetud 3 tingimust: 1) isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja 2) isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja 3) isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana. Isiku elukoha aadressi muutmiseks esitab ruumi omanik Jõgeva Linnavalitsusele (Suur tn 5, Jõgeva linn, 48306) kirjaliku avalduse. Avaldust on võimalik esitada ka digitaalselt allkirjastatuna elektronposti teel või riigiportaali eesti.ee kaudu. Lisainfo isikut tõendav dokument kantselei spetsialist 1 kuu

Ettevõtluse vormid ja blanketid

Teenus Juhised Nõutavad dokumendid Kontakt Menetlemise aeg
Taksoveoloa taotlus (pdf) Ühistranspordiseadus Riigilõiv 64 eurot tasuda Jõgeva Linnavalitsuse pangakontole: Swedbank EE412200001120155067 või SEB EE861010102021814008 linnamajandusosakonna spetsialist 30 päeva
Sõidukikaardi taotlus taksoveoks (pdf) Ühistranspordiseadus Riigilõiv 20 eurot tasuda Jõgeva Linnavalitsuse pangakontole: Swedbank EE412200001120155067 või SEB EE861010102021814008 linnamajandusosakonna spetsialist 7 päeva
Teenindajakaardi taotlus taksoveoks (pdf ) Ühistranspordiseadus Riigilõiv 38 eurot tasuda Jõgeva Linnavalitsuse pangakontole: Swedbank EE412200001120155067 või SEB EE861010102021814008 linnamajandusosakonna spetsialist 15 päeva
Reklaamimaksu deklaratsioon (pdf) Reklaamimaks Jõgeva linnasJõgeva linna välireklaami
paigaldamise eeskiri 
- finantsjuht 1 tööpäev
Reklaami paigaldamise avaldus (pdf *) Reklaamimaks Jõgeva linnasJõgeva linna välireklaami
paigaldamise eeskiri 
Jõgeva linna välireklaami paigaldamise eeskiri § 3 lõige 4 arhitekt  

* Ühe tärniga tähistatud PDF blanketid on loodud FDF vormide andmevormingus. See tähendab, et neid vorme saab programmides nagu Acrobat Reader , Google Chrome sirvik vmt elektrooniliselt täita, tarkvaralise PDF printeri olemasolul arvutis salvestada ja seejärel ka elektrooniliselt allkirjastada ja edastada. (Vabavaralisi PDF printereid: CutePDF, Bullzip)

** Kahe tärniga on tähistatud ID-kaardiga autentimist vajavad e-vormid. Need vormid jõuavad linnavalitsuse dokumendiregistrisse kiiremini ja seetõttu jõuavad nad kiiremini ka menetlusse. Soovitatav valik!