Ettevõtluse eeskirjad ja korrad

Majandustegevuse register (MTR)

7.06.17

Alates 5.07.2014 on aadressil  http://mtr.mkm.ee/  kasutusel  uuenenud majandustegevuse register (MTR). Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusaladest. MTR-i uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtima hakkamisega 1.07. 2014.

Uuenenud MTR-is on mitmeid sisulisi uuendusi.    

Alates  1.07.2014 on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem. Paljud valdkonnad, kus varem oli nõutav luba või registreering, kuuluvad nn vaba majandustegevuse alla ning neis tegutsemiseks ei ole eraldi tegevusluba või teate esitamist vaja. Ettevõtjad, kelle registreerimine MTR-is on jätkuvalt kohustuslik, on automaatselt kantud uuenenud registrisse. Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kadus, kustutati sealt automaatselt.

MTR-is ei pea enam registreerima kaubandustegevuse seaduses nimetatud tegevusaladel (jaekaubandus, hulgikaubandus, teenindus, toitlustamine, kaubanduse korraldamine) tegutsevad ettevõtjad.  Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemise, väärismetalltoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete teenusena valmistamise puhul.

Erandina jääb kaubandusvaldkonna teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakatoodete müügiga tegelevatele ettevõtjatele. Ka majutusasutused, kes soovivad alkohoolseid jooke müüa, peavad selle kohta MTR-ile teate esitama. Majandustegevuse teade tuleb esitada ka kutsealaseks kasutamiseks mõeldud biotsiidide ja hambavalgendustoodete müügiga tegelemiseks hulgikaubanduse tegevusalal.

Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates 1.07.2014 ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük, finantsasutusena tegutsemine, valuutavahetusteenuse osutamine, alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine, usaldusfondide teenuse osutamine, pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük, eksport-import ja ladustamine. Need tegevusalad olid varem registreeringukohustusega tegevusalad.

Kui varem tuli MTR-is registreeritud ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis nüüd on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni (FIE-del) esitamisega. 

MTR-ile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjadsaavad seda teha infovärava  www.eesti.ee  vahendusel ja selle eest ei tule tasuda riigilõivu.

Tegevusloa ja teatamiskohustusega tegevusalad

Kohaliku omavalitsused kaubanduse ja majutusteenuse osutamisega seonduvaid majandustegevuse teateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul, s.o kuni 1.07.2016, esitada majandustegevuse teade MTR-ile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle toimingu eest tuleb vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.

Eriseadustes sätestatud majandustegevusteateid, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.

Tugiteenust sisuliste küsimuste kohta saab, kui kirjutada Riigi Infosüsteemi Ameti kasutajatoe aadressil help@ria.ee . Kastajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale asutusel.